Zásady zpracování osobních údajů

1.   Advokát konstatuje, že je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 27. dubna 2016, č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR,  dále jen „obecné nařízení“) správcem osobních údajů.

 

2.   Advokát prohlašuje, že zpracovává osobní údaje klienta, je-li klient fyzickou osobou, resp. osobní údaje fyzických osob za klienta jednajících, je-li klient právnickou osobou, jakož i osobní údaje dalších osob, jichž se poskytování právních služeb dle této smlouvy týká (dále pro účely těchto zásad souhrnně jen jako „klient“).

 

3.   Advokát zpracovává osobní údaje klienta pro účely plnění smlouvy či jejího uzavření (zejména poskytování právních služeb, plnění pokynů klienta), plnění zákonných a stavovských povinností (zejména plnění účetních a daňových povinností, povinností při vedení a archivaci advokátního spisu) a pro účely svých oprávněných zájmů či zájmů třetích osob (především řešení případných sporů). Při zpracování osobních údajů klienta nedochází k automatizovanému rozhodování či profilování.

 

4.   Advokát zpracovává následující osobní údaje klienta, jsou-li tyto advokátovi poskytnuty:

a. jméno, příjmení, akademické tituly,

b. datum narození/IČO, DIČ,

c. adresa bydliště/sídla/místa podnikání,

d. e-mailová adresa,

e. telefonní číslo,

f. bankovní spojení

g. podpis klienta,

 h. další osobní údaje předané klientem advokátovi nebo získané advokátem při poskytování právních služeb dle této smlouvy.

 

5.    Advokát je oprávněn předat zpracovávané osobní údaje třetí osobě bez souhlasu účastníků této smlouvy pouze za podmínek stanovených zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii (dále jen „zákon o advokacii“), zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „AML zákon“), resp. stanoví-li tak zvláštní právní předpis. Advokáta konstatuje, že ke zpracovávaným osobním údajům mohou přistupovat zaměstnanci advokáta, spolupracující advokáti, a v omezeném nezbytném rozsahu účetní a daňový poradce advokáta, poskytovatel IT služeb a jiní obdobní poskytovatelé (zpracovatelé), a dále zástupce České advokátní komory za podmínek stanovených zákonem a stavovskými předpisy.

 

6.   Osobní údaje budou zpracovávány pro účely plnění této smlouvy a plnění právních povinností po dobu trvání smlouvy uzavřené mezi advokátem a klientem a po jejím zániku po dobu 10 let, nestanoví-li příslušná právní úprava obsažená zejména v zákonu o advokacii, AML zákonu či zákonu č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, delší archivační dobu. Pro účely ochrany oprávněných zájmů správce nebo třetích osob uchovává advokát osobní údaje po dobu 4 let ode dne zániku smlouvy uzavřené mezi advokátem a klientem, v odůvodněných případech je advokát oprávněn zpracovávat osobní údaje klienta pro tyto účely po dobu delší. Obdrží-li advokát poptávku po právních službách a není-li mezi stranami uzavřena dohoda o poskytování právních služeb, zpracovává advokát osobní údaje po dobu nezbytnou, nejdéle však zpravidla po dobu 2 měsíců ode dne obdržení osobních údajů.

 

7.   Klient má na úseku ochrany osobních údajů tato práva: 

a. v souladu s článkem 15 obecného nařízení právo na přístup k osobním údajům, které se ho týkají (informaci, zda jsou osobní údaje klienta advokátem zpracovávány, resp. o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány),

b. v souladu s článkem 16 obecného nařízení právo na opravu nebo doplnění nepřesných osobních údajů, které se ho týkají, a to bez zbytečného odkladu,

c. za podmínek v čl. 17 obecného nařízení právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají,

d. za podmínek čl. 18 obecného nařízení právo na omezení zpracování osobních údajů, které se ho týkají, 

e. za podmínek čl. 20 obecného nařízení právo na přenositelnost osobních údajů, které se ho týkají (byly-li advokátovi předloženy osobní údaje v běžně používaném a strojově čitelném formátu) a

f. za podmínek čl. 21 právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají a které je založeno na oprávněných zájmech advokáta, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu

Při uplatňování práv klienta je advokát povinen respektovat povinnosti vyplývající pro něj z právních a stavovských předpisů na úseku advokacie a profesní povinnosti mlčenlivosti.

 

8.  Klient může podat stížnost k dozorovému orgánu (Úřad pro ochranu osobních údajů).

 

9.   Tyto zásady zpracování osobních údajů jsou účinné ode dne 1. ledna 2019.